Programové prohlášení Rady města Beroun pro volební období 2014 – 2018

Dokument projednala a schválila rada města na svém 1. zasedání konaném 12. 11. 2014, a pro část volebního období 2016 – 2018 aktualizovala na svém zasedání dne 10. 8. 2016.

Členové rady města Beroun Ing. Šárka Endrlová, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Ivan Kůs, Ing. Michal Mišina, MUDr. Dagmar Pěničková, Josef Štěpánek
a Ing. Vratislav Randa, v komunálních volbách v roce 2014 zvolení za volební strany Nezávislí Berouňáci, ČSSD, ANO a ODS,

 

prohlašují vůči občanům svého města,

že budou pracovat v zájmu naplnění vize a priorit uvedených v tomto programovém prohlášení a usilovat tak o neustálé zkvalitňování života v našem městě, a dále, že jsou připraveni spolupracovat i s dalšími členy zastupitelstva města, kteří budou zastávat obdobné zásady a cíle, a to bez ohledu na jejich volební příslušnost.

VIZE pro Beroun

 

Beroun je moderní evropské město, které využívá výhod své lokality a bohaté historie a nabízí vynikající podmínky pro život v každém věku.

Beroun podporuje rozvoj podnikání a cestovního ruchu, jakožto dlouhodobě udržitelné zdroje příjmů a zaměřuje se na plynulé rozšiřování města v souladu se zajištěním potřebného zázemí a infrastruktury.
Beroun podporuje všechny aktivní obyvatele v pořádání kulturních
a sportovních akcí, které zvyšují úroveň společenského života.

Beroun je moderně řízené město, které poskytuje svým občanům a návštěvníkům prvotřídní služby a transparentní, srozumitelné a včasné informace. Hospodaření města je přiměřené, vyrovnané a stabilní,
bez zbytečných rizik.

Obyvatelé Berouna jsou na své město právem hrdi.

 

Priority v jednotlivých oblastech:

 

 1. Moderní radnice a otevřená komunikace s občany
 2. Zdravá ekonomika
 3. Podpora podnikání a cestovního ruchu
 4. Rozvoj města
 5. Doprava
 6. Údržba města
 7. Ochrana města a životní prostředí
 8. Bezpečnost ve městě
 9. Školství
 10. Kultura
 11. Sport
 12. Sociální oblast a zdravotnictví

 

 1. Moderní radnice a otevřená komunikace s občany
  • Rychlé a vstřícné řešení podnětů od občanů.
  • Projednávání závažných otázek spojených se životem našeho města nebo jeho částí
   s dotčenou veřejností (např. formou anket, dotazníkových šetření, apod.).
  • Zkvalitnění systému prezentace informací občanům na webu nebo facebooku města.
  • Kvalitní a včasné vyrozumívání občanů v případě ohrožení (povodeň, sucho, chemický poplach apod.).
  • Rozšíření hodin pro veřejnost pracovišť Czech POINT a Podatelna na základě zájmu veřejnosti.
  • Uveřejňování všech smluv a výsledků výběrových řízení a na ně navazujících smluvních vztahů.
  • Pokračování v on-line přenosech ze zasedání zastupitelstva města.
  • Podpora vzniku osadních výborů ve vnějších částech města.
  • Elektronizace vnitřních systémů, zvýšení efektivity práce úřadu.
  • Jasná pravidla pro uveřejňování příspěvků v Radničním listě zastupiteli i veřejností v souladu s právními předpisy.
  • Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města.

 

 1. Zdravá ekonomika
  • Rozpočet města s rozumným využitím úvěrů na financování projektů.
  • Přiměřený rezervní fond.
  • Optimalizace strategií a ekonomiky fungování městem založených společností
   a společností s majetkovou účastí města (VAK Beroun, Aquapark, Plzeňka,
   Parkování Beroun, Úpravna vody Želivka)
  • Vyhledávání dalších možností realizace městských investic z dotačních titulů.
  • Výnosy z prodejů nemovitostí ve vlastnictví města investovat přednostně
   do efektivního rozvoje infrastruktury města a ekonomicky návratných projektů.
  • Stanovení Zásad pro tvorbu rozpočtu města a jeho úprav, s důrazem na efektivnost vynakládaných finančních prostředků a na důsledné uplatňování odpovědnosti správců kapitol rozpočtu a ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem.
  • Posouzení způsobu fungování a navržení a realizace opatření, vedoucích ke zvýšení efektivnosti příspěvkových organizací města, působících v oblasti kultury
   a volnočasových aktivit, jmenovitě Městského kulturního centra, Městské knihovny
   a Domova penzionu pro důchodce.

 

 • Za účelem zvýšení efektivnosti fungování a na základě řádné analýzy vytvoření „městského podniku služeb“, který zajistí správu vybraných zařízení v majetku města a dalších vybraných činností města.

 

 1. Podpora podnikání a cestovního ruchu
  • Zlepšení práce Městského informačního centra: zavedení sezónní průvodcovské služby, využití moderních aplikací pro turisty, vznik moderních propagačních materiálů o městě.
  • Vytvoření systému prohlídkových tras po Berouně, které přiblíží významné historické, industriální i současné objekty.
  • Navázání spolupráce s poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb, s pořadateli společenských, kulturních a sportovních akcí, zejména za účelem širší propagace města.
  • Vytvoření konzultační skupiny, ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR
   a Úřadem práce, za účelem vzniku nových pracovních příležitostí a vyjádření
   k závažným rozvojovým záměrům města.

 

 1. Rozvoj města
  • Dokončení územního plánu: rozhodnutí o dalších krocích ve vazbě na soudní spor s krajským úřadem o vedení Vysokorychlostní trati a dotaci získanou na dokončení územního plánu.
  • Aktualizace Programu rozvoje města, jako základní podmínky jeho dalšího rozvoje.
  • Koncepce a metodika řešení pozemků v majetku města.
  • Důraz na projednání a posouzení veškerých investičních i neinvestičních záměrů
   na území města v komisích rady města.
  • V případě realizace jakékoli nové výstavby důraz na související infrastrukturu
   a životní prostředí.
  • Koncepční řešení lokality Velké sídliště (revitalizace okolí Hvězdy, systém parkování, optimalizace zeleně).
  • Příprava postupné rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení.
  • Využívání expertních stanovisek pro významné projekty města.

 

 1. Doprava
  • Realizace přesunu autobusového nádraží a navazující řešení dopravní obslužnosti.
  • Dopravní a technické řešení prostoru Wagnerova náměstí ve vazbě na dokončení Parkovacího domu u Černého koně, včetně veřejné zeleně.
  • Vytvoření projektu za účelem zvýšení plynulosti dopravy na hlavních tazích přes město.
  • Vznik a vyhlášení pěších zón v centru města.
  • Příprava a postupná realizace objízdné komunikace Berouna (Jižní obchvat),
   včetně kruhového objezdu u dálničního sjezdu Beroun – centrum ve směru od Plzně v souladu s Memorandem uzavřeným mezi Středočeským krajem,
   městem Beroun a městem Králův Dvůr.
  • Dořešení závazku společnosti Franken MAXIT ohledně napojení jejich závodu
   na dálniční sjezd Beroun – centrum.
  • Dořešení závazku společnosti Beroun Forest ohledně vybudování alternativní komunikace ke golfovému areálu.
  • Dořešení dopravního napojení areálu TIBA a sídliště LITAVA na dálniční sjezd Beroun – centrum.
  • Řešení parkovacích kapacit ve městě (centrum, Litava, Velké sídliště) a systému parkování jako celku, včetně začlenění parkovacího domu, pružné regulace parkování na modrých zónách, vytvoření cenové mapy parkovného na parkovištích v majetku města a vybudování záchytných parkovišť ve městě.
  • Dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice, včetně kruhové křižovatky u stanice Benzina (Plzeňská X Košťálkova) a napojení cyklostezky.
  • Obchvat Jarova za účelem odklonění těžké nákladní dopravy z obytné zóny této městské části.
  • Revize železničních přejezdů ve městě s ohledem na bezpečnost chodců.

 

 1. Údržba města
  • Důraz na kvalitu služeb pro občany – čištění města, údržba zeleně, zimní údržba.
  • Průběžné opravy a rekonstrukce veškerých městských komunikací.
  • Údržba a další rozšíření systému protipovodňových opatření ve městě.
  • Průběžná údržba městského majetku a postupné rekonstrukce a opravy městských veřejných budov ve vazbě na možnosti zateplení objektů a zlepšování jejich energetických parametrů.

 

 1. Ochrana města a životní prostředí
  • Revitalizace berounského náhonu ve spolupráci s vlastníky přilehlých pozemků. Stabilizace stavu vody a revitalizace ostrova pod jezem (zprůjezdnění pro vodáky, vybudování příjemné aktivně - relaxační zóny).
  • Péče o stávající městskou zeleň a oživení veřejných prostranství Berouna novou zelení a květinovou výsadbou.
  • Podpora funkčního systému třídění odpadu.
  • Důraz na hygienu bydlení ve městě v souvislosti se stávajícími zdroji negativního působení (hluk, prašnost, atd.) a s jakoukoli novou rozvojovou aktivitou ve městě.
  • Ochrana práv a zájmů města a jeho obyvatel v soudním sporu ohledně skládky Lištice.

 

 1. Bezpečnost ve městě
  • Stabilizace městské policie a zlepšení organizace její činnosti - důraz na pochůzkovou činnost a zajištění veřejného pořádku.
  • Boj proti vandalismu, sprejerství a rušení veřejného pořádku.
  • Vyhodnocení a revize vyhlášky o veřejném pořádku ve vazbě na novou legislativu v oblasti hazardu.
  • Rozhodnutí o způsobu regulace hazardu v našem městě v souladu se současnou
   a chystanou legislativou státu.
  • Nastavení spolupráce městské a státní policie, terénních pracovníků, protidrogových preventistů, pedagogů a asistentů prevence kriminality.

 

 1. Školství
  • Zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol ve městě včetně jejich školních družin, v souladu s demografickým vývojem.
  • Dokončení koncepce průběžného vylepšování technického stavu budov všech mateřských a základních škol.

 

 1. Kultura
  • Činnost Městského kulturního centra s důrazem na podporu místních a regionálních kulturních aktivit, podporu vzniku a činnosti spolků a kulturních zájmových sdružení.
  • Komplexní rekonstrukce Kulturního domu Plzeňka, aby se mohl stát základnou místní kultury.
  • Dokončení Muzea berounské keramiky, aby se mohlo stát atraktivní součástí berounského kulturního dědictví.
  • Rekonstrukce budovy Městské knihovny a revitalizace jejího okolí.
  • Pokračování v grantové politice v oblasti místní kultury, za účelem pružně reagovat
   na kulturní poptávku i na aktuální regionální uměleckou tvorbu podle předem stanovených kritérií.
  • Další zvyšování umělecké a organizační úrovně Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, s cílem posílit jeho svébytnost a renomé a přiblížit jej široké veřejnosti.
  • Modernizace letního kina s cílem zlepšit kvalitu produkce a pohodlí pro diváky
   i účinkující při kulturních produkcích, včetně zázemí.

 

 1. Sport
  • Odpovídající kapacita a dostupnost zimního stadionu pro veřejné bruslení
   a výkonnostní i rekreační sport.
  • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, jako nejlepšího způsobu prevence
   proti negativním jevům (např. otevření hřišť a školních sportovišť v co nejširším čase).
  • Hledání zdrojů financování pro podporu sportu ve městě nad rámec grantové politiky, zejména pro sportovní mládežnické oddíly.
  • Rozšíření vyznačení cyklotras ve městě a prodloužení sítě cyklostezek do regionu.
  • Dokončení projektu Sportujeme rádi, včetně vyřešení režimu hřiště Hlinky a Na Vorlu.

 

 1. Sociální oblast a zdravotnictví
  • Vytvoření koncepce sociálního bydlení ve městě, včetně zřízení azylového bydlení
   pro ženy ohrožené sociálním vyloučením.
  • Snaha o uspokojivé vyřešení problematiky bezdomovectví ve městě ve spolupráci
   s Farní charitou a dalšími subjekty.
  • Dokončení projektu „Město bez bariér“ tak, aby všechny veřejné a veřejnosti sloužící budovy a přístupy k nim byly přístupné i hendikepovaným osobám.
  • Snaha o koncepční změnu v poskytování lékařské pohotovostní služby ve městě tak, aby se na ní více podíleli praktičtí lékaři.
hlasovalo celkem: 6508

Diskuse ke článku (0)


Přidat komentář

Povolené HTML značky: <b><i><br>Přidat nový komentář:


Komerční sdělení

Máte chuť na něco opravdu dobrého? Zastavte se na Zastávce!

Máte chuť na něco opravdu dobrého? Zastavte se na Zastávce!

(12. březen 2017) Na trase každého správného výletu má být občerstvení. Hospoda, restaurace, stánek, kiosek… Toto pravidlo…

Reklama
yoga